top of page

fashion

Monument

Wardrobe Stylist: Galina Gogoleva
Photographer: Anastasiya Nevskaya
Hair Stylist: Anastasiya Mikhailova
Accessory Designer: Evgeniya Smotrova
Model: Dariya Poroh
Wardrobe Stylist: Galina Gogoleva
Photo Editor: Photostudio 2.8
Makeup Artist: Dariya Mironova

bottom of page