fashion

Monument

Wardrobe Stylist: Galina Gogoleva
Photographer: Anastasiya Nevskaya
Hair Stylist: Anastasiya Mikhailova
Accessory Designer: Evgeniya Smotrova
Model: Dariya Poroh
Wardrobe Stylist: Galina Gogoleva
Photo Editor: Photostudio 2.8
Makeup Artist: Dariya Mironova

03jpg
02jpg
01jpg
10jpg
09jpg
08jpg
06jpg
05jpg
07jpg
04jpg
About  Moevir    |    Contact us    |    Submit To Us     |    Privacy policy